COME AND VISIT BIGGESTS PARQUET SHOWROOMS IN ISRAEL!
IBN GVIROL 36,TEL AVIV - HALECHI STREET 9, BNE BRAQ (front of Dan Design Center) - HAMELACHA 27, NETNAYA

*6218

close the banner

Terms and conditions

Terms and conditions

תנאי מכירה כלליים

לקוח נכבד,

התנאים המפורטים מטה והאמורים לעיל מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הרכישה.

כל הזמנה תחייב את החברה רק אם אושרה על ידה בכתב, והחברה תהיה רשאית לבטל את ההזמנה כולה או מקצתה, או לדחות את האספקה של הטובין, אם הלקוח לא קיים התחייבות כלשהי במלואה ובמועד.

הכמויות בהזמנה הן באחריות הלקוח בלבד. על הלקוח למסור עם ההזמנה כמויות מדוייקות ולחשב את הרזרבה. בכל מקרה של הזמנה נוספת להשלמת כמות חסרה, יש לוודא שהמשלוח האחר הוא מאותו הגוון. השלמות המוצרים מעבר להזמנה המקורית הן באחריות הקונה בלבד.

עקב שינויי גוון אפשריים בסדרות ייצור חדשות, אין החברה מתחייבת לספק בקניה נוספת מוצרים מאותו גוון.

אין אפשרות להחזרה, החלפה ו/או ביטול של סחורה שהוזמנה במיוחד.

מועדי האספקה שנקבעו הם משוערים בלבד; על הלקוח לקחת בחשבון כי יתכנו איחורים באספקה עקב מחסור בחומרי גלם, בידיים עובדות, תקלות בציוד, הפסקת חשמל ובעיות דומות או כאלה הנובעות מכוח עליון אצל החברה או ספקיה ומסיבות אחרות שלחברה אין שליטה עליהן. לחברה תינתן תקופת גרייס בת  30 יום מיום המועד שנקבע בגין איחור אספקה כאמור.

תנאי המכירה אינם כוללים הוצאות הובלה ומשלוח והן יחולו על הלקוח, על חשבונו ואחריותו, אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים.

במעמד פריקת הסחורה על הלקוח ו/או נציגו לבדוק את הטובין- מספרם והתאמתם להזמנה. חתימת הלקוח או נציגו על גבי תעודת המשלוח מהווה הוכחה למסירת הטובין בשלמותם ובהתאם להזמנה, ומרגע זה ואילך אין לחברה אחריות כלשהי לטובין, למעט אחריות בלתי ניתנת להתניה על פי הוראות חוק. פגמים אחרים באיכות או במידות הטובין, שלא ניתנים לבדיקה במועד הפריקה ימסרו לחברה בתוך 3 ימים ממועד הפריקה ויתאפשר לנציג החברה לבדוק את הטובין; תנאי לבדיקת הטובין ולאחריות החברה כאמור להלן הוא שההודעה נמסרה בכתב ובמועד לעיל ולא נעשה כל שימוש בטובין. במקרה והלקוח הינו רוכש  בפרויקט בבניה, מסמיך הרוכש בזה את הקבלן כנציגו לשם קבלת הטובין, בדיקתם ושמירה עליהם.

החזרת טובין וביטול עסקה – הלקוח מאשר כי הובהר לו כי ביטוח עסקה ו/או החזרת טובין מכל סוג שהוא, יתאפשר אך ורק בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן ( ביטול עסקה) התשע"א 2010.

הלקוח מצהיר ומאשר כי הובהר לו כי הטובין מיוצרים מחומרים טבעיים ועל כן עלולים להתקבל בהם גוונים שונים, וכן הבדלי גודל מסוימים ביניהם לעומת הדוגמא המוצגת בתצוגה או מתוארת בהזמנה, וזאת כמקובל בענף זה, ובכפוף לתקן הישראלי.

הלקוח מתחייב ליישם את הטובין באמצעות אנשי מקצוע מקצועיים ומיומנים בהתאם להנחיות החברה ו/או הוראות היצרן המופיעות על גבי אריזת הטובין ו/או בהתאם לתקן הישראלי.

על הלקוח להודיע לחברה בכתב, על כל  תלונה או דרישה  שיש לו בהקשר לטובין או הסכם זה, וזאת מיד לאחר שתהגלתה התלונה. בכל מקרה לא יתקבלו תלונות לאחר ההתקנה לגבי פגמים בטובין שניתן היה להבחין בהם לפני ההתקנה.

אחריותה של החברה מוגבלת בכל מקרה, לאיכות הטובין לפני הנחה, התקנה או הדבקה, לפי העניין. אם יתגלו פגמים באיכות הטובין אשר החברה הכירה באחריות לגביהם תהיה אחריותה של החברה מוגבלת, בכל מקרה, אך ורק להחלפת הטובין הפגומים באחרים, והיא לא תהיה אחראית לכל נזק אחר מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרמו כתוצאה מפגמים אלה, או מהשימוש בטובין.

המחירים שנקבעו בעת ההזמנה אינם כוללים מע"מ, מס קניה ומסים עקיפים אחרים, ככל שחלים או שיוטלו בעתיד, וזאת אלא אם נקבע במפורש ובכתב אחרת. כל עוד התמורה בגין הטובין טרם שולמה, תהיה החברה רשאית להעלות את מחיר הטובין, אם יוטל ע"י רשות מוסמכת מס,היטל ו/או תשלום חובה אחר העולים על אלה הקיימים בתאריך ההזמנה. מס בולים בגין הזמנה זו, ככל שיוטל, ישולם במלואו ע"י הלקוח, במועד החיוב.

בכל מקרה בו הוסכם כי התמורה תשולם בהמחאות או בשטרות של הלקוח, מתחייב הלקוח להסב המחאות או שטרות אלה לפקודת החברה, ובהעדר הסבה תחשב המסירה כ "מסירה על החלק" לפקודת החברה, והוא מוותר בזה מראש על הצורך במשלוח הודעת חילול כנגד כל צד לשקים והשטרות. לחברה תהיה זכות לדחות או לסרב לקבל המחאות או השטרות של לקוחות מכל סיבה שהיא.

כל תשלום שעל הלקוח לשלם לחברה לרבות על פי טופס הזמנה ו/או חשבונית ואשר לא ייפרע במועד שנקבע – ישא ריבית בשיעור 16% לשנה ממועד התשלום המוסכם ועד ליום התשלום בפועל. למען הסר ספק מוסכם ומוצהר כי כל שיק ו/או שטר חוב אשר ימסור הלקוח לחברה בגין כל תשלום שהוא לא יהווה ביצוע התשלום אלא עם פירעונן המלא ובמועד.

אם הלקוח הוא סוחר, מתחייב הלקוח למכור הטובין בתנאים המפורטים לעיל באמצעות אנשי מכירה מיומנים ובהתאם להנחיות החברה.

רק התנאים הרשומים לעיל מחייבים את החברה וכל שינוי או ויתור על תנאים אלה, יעשה בכתב בלבד.

לחברה זכות עיכבון ומשכון על כל טובין וסחורה הנמצאים בחצריה, בין אם הם בבעלות הלקוח ובין אם לאו, על עוד לא שולמה מלוא התמורה בעד הטובין או השירות הנוגע.

קבלת מסמך זה ע"י הלקוח ו/או נציגו ו/או בא כוחו תהווה אישור והסכמה מצידו לתנאים בין אם חתם על המסמך ובין אם לאו.

מוסכם על הלקוח כי לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- יפו סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנובע מהזמנה והסכם זה